آرایه های میکروالکترودی برای مطالعات پزشکی تولید شد

آرایه های میکروالکترودی برای مطالعات پزشکی تولید شد

به گزارش اسمارت کاور محققان کشور آرایه های میکروالکترودی را برای تحریــک یــا خوانــش ســیگنال های الکتریکــی ناشــی از ســلول های زیســتی ماننـد سـلول های قلبـی و عصبـی ساختند.


به گزارش اسمارت کاور به نقل از معاونت علمی و فناوری، «آرایه های میکروالکترودی» جز محصـولات وارداتـی بوده که محققان کشور موفق به تولید آن شدند. این الکترودها در مطالعات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. در این آرایه ها امکان دسترسی همزمان به سیگنال های ۶۰ الکترود فراهم است. همینطور به دلیل بالا بودن رزولوشن در ساختار آنها میتوان به سیگنال های یک سلول مستقل دسترسی داشت. بنابراین این محصول از جانب پژوهشگران حوزه زیست شناسی، علوم مغز و اعصاب و قلب مورد استقبال قرار گرفته است. در ساخت ت ایــن آرایه هــا از فنــاوری ســاخت لایه های نــازک نانومتــری ســرامیکی و فلـزی و همچنیـن تکنیـک فتولیتوگرافـی بـا دقـت زیـر میکـرون بـا اسـتفاده از مـواد زیست سـازگار بهـره گرفتـه شـده اسـت. فرآینـد سـاخت ایـن آرایه هـا قابلیـت سـاخت الکترودهـای بـا مشـخصات سفارشــی مشــتری را فراهــم مــی آورد. ایــن آرایه هــا بــا فنــاوری ســاخت لایه های نانومتــری برای تحریــک الکتریکــی و ثبــت بازخــورد و ســیگنال های فیزیولوژیکــی ســلول های مغــزی و عصبــی طراحــی و تولیــد شــده اســت بــر ایــن اســاس می تــوان آنرا محصــول همگرایــی نانوفنــاوری و فنــاوری اطلاعات در نظــر گرفــت. این طرح حاصل دستاورد محققان در حوزه فناوری های همگرا است.

1400/06/28
20:22:06
5.0 / 5
1080
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد